Ujemite priložnosti št. 3 02.09.2014

 

1. Obvestila


1.a Institut Jožef Stefan v sodelovanju z GZS organizira 7. mednarodno konferenco o prenosu tehnologij in Dan inovativnosti 2014, ki se bo odvijal na Brdu pri Kranju, 17. septembra 2014. Osrednja tematika letošnje konference bo ustanavljanje Start-up podjetij, podjetjem in raziskovalcem pa bodo omogočeni vnaprej dogovorjeni spoznavni sestanki ter pogovori o razvojno-tehnoloških rešitvah ter predstavitve invencij in komercialno zanimivih projektov.

V okviru konference bo organizirana nagrada za Najboljšo invencijo/inovacijo s tržnim potencialom iz JRO.

Več o konferenci: http://tehnologije.ijs.si/7ittc/

 

 

1.b Na spletni strani EU skladi je bil v petek 29. Avgusta 2014 objavljen drugi osnutek dokumenta Strategije pametne specializacije (SPS).

http://esiskladi.wix.com/strategijaps.


Medresorsko usklajena različico SPS želi Slovenija slediti naravnim danostim, utemeljiti razvojne usmeritve na svojih posebnostih in podpreti doseženo stopnjo širšega konsenza javnosti za vizijo zelene Slovenije.

 

SPS je strukturirana v dva stebra:

a)    Prvi se nanaša na podjetniško-inovacijski ekosistem.

 

Ključni programi tega stebra so:

1. Program »Dinamična Slovenija«, ki predvideva 12 ukrepov na področju spodbujanja Start-up podjetništva ter ukrepe za Prenos znanja in tehnologij.

2. Program »Ustvarjalna Slovenija«, ki predvideva 5 skupin ukrepov v okviru izobraževalnega sistema (predvsem za spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti) ter ukrepe za spodbuditev in povezovanje designa in kreativnih industrij z ostalimi podjetji.

3. Regionalni podjetniški programi, ki naslavljajo mrežo podpornega okolja za podjetništvo, ukrepe za spodbujanje rasti zrelih podjetij ter ukrepe na področju socialnega podjetništva.

 

b)    Drugi steber SPS se nanaša na verige in mreže vrednost.

 

SPS opredeljuje naslednja prednostna področja:

1. SI_ndustrija 4.0: pametne tovarne

2. Pametne zgradbe in dom

3. Pametna mesta in skupnosti

4. Pametna raba virov

5. Zdravje

 

Slovenija želi s SPS med drugim doseči naslednje kvantificirane cilje:

1. Izboljšanje inovacijske uspešnosti merjeno s sinteznim kazalnikom Innovation Union Scoreboard: cilj je dvigniti inovacijski indeks na raven petih najuspešnejših inovacijskih sledilcev (LU, NL, BE, UK, IE, AT), to je od sedanjih 0,51 (EK, 2014) na 0,62 (ibid.) do leta 2020.

 

2. Delež MSP, ki pri inoviranju sodelujejo z drugimi podjetji ali/in JRO: po podatkih EK, 2014, je v Sloveniji ta delež v letu 2010 znašal 13,6%, kar je sicer več od povprečja EU (11,7%), vendar pa si bo Slovenija prizadevala ta delež do leta 2020 dvigniti na povprečno raven petih najuspešnejših inovacijskih sledilcev, ki znaša 17,9%.

 

3. Delež MSP, ki so uvedla produktno ali procesno inovacijo: po podatkih EK, 2014, je v Sloveniji ta delež v letu 2011 znašal 32,6%, kar je manj od povprečja EU (38,4). Slovenija si bo prizadevala ta delež do leta 2020 dvigniti vsaj na povprečno raven petih najuspešnejših inovacijskih sledilcev, ki znaša 42,2%.

 

4. Delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu: po podatkih UMAR, 2014b, je v letu 2012 ta delež znašal 21,5%, do leta 2020 pa si bo Slovenija prizadevala ta delež dvigniti na povprečno raven EU-15, ki znaša 27,6.5. Delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu: po podatkih EK, 2014 je ta delež v letu 2011 znašal 21,4 %, do leta 2020 pa si bo Slovenija prizadevala prepoloviti zaostanek do povprečja EU, ki znaša 45,3% - cilj je torej dvigniti ta delež vsaj na eno tretjino.

 

 

1.c Mednarodno srečanje DERC 2014, ki bo potekalo na GZS 22. In 23 septembra 2014. Srečanje je namenjeno srečevanjem potencialnih partnerjev, ki iščejo skupne projekte in predstavljajo skupne interese za oblikovanje mednarodnih projektnih teamov v Podonavski regiji. Vsem napovedanim tematikam je skupno, da slonijo na uporabi informacijske tehnologije kot osnove za mednarodno povezovanje, sodelovanje, izmenjave podatkov, informacij, pa tudi pretoka blaga v Podonavski regiji, in še veliko več.

V okviru letošnje dvodnevne konference so aktualne teme posvečene tudi:

 • promociji e-zdravja in uporabi različnih e-orodij za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks,
 • vprašanju zborničnega medregijskega sodelovanja
 • vlogi medijev v regionalnem razvoju
 • vlogi regionalnih razvojnih agencij, kot povezovalk različnih razvojnih iniciativ
 • sledenju v produkciji in distribuciji prehrane.

 

Projektni prototipi (idejni projekti, ki se predstavljajo v želji, da bi našli zainteresirane partnerje) bodo predstavljeni v torek popoldan. Če je v vašem delokrogu projekt, za katerega menite, da bi morda lahko našel partnerja na tem srečanju, ga lahko še prijavite (prijavnica za prototipe je tudi priložena).

Panel eOpening Up Education & Healthy Workplaces bomo neposredno prenašali tudi preko multimedijskega portala Zrno zdravja, na katerem najdete celovit pregled aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Konferenca DERC 2014 je brezplačna, vendar se je zaradi boljše organizacije potrebno prijaviti na povezavi: http://eLivingLab.org/CrossBordereRegion/DeRC2014/Registration.htm

 

Več o programu najdete na povezavi: http://www.gzs.si/slo/regije/zbornica_osrednjeslovenske_regije/65579?ptw=3014

 

 

 

 

2. EU in domači razpisi

 

2.a Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v četrtek, 14.8.2014 v UL RS objavilo javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars v okviru iniciative EUREKA 2014.

 

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljevanju: MSP, ki se ukvarjajo z RR). V posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij nacionalni partnerji iz različnih držav članic Eurostars.

 

Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

 

Nekaj splošnih pogojev mednarodnega projekta:

-      koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem

-      koordinator projekta ima sedež v državi članici EUROSTARS,

-      pri projektu sodelujeta vsaj dva neodvisna partnerja,

-      pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars,

-      MSP(ji), ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem in prihajajo iz držav članic Eurostars morajo nositi vsaj 50% stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev),

-      načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev,

-      vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta,

-      projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje: 1) elektronika, IT in telekomunikacijska tehnologija, 2) industrijska proizvodnja, materiali in transport, 3) druga industrija, 4) energija in energetika, 5) kemija, fizika in eksaktna znanost, 6) biološka znanost, 7) poljedelstvo in kmetijstvo, 8) prehrambena tehnologija, 9) meritve in standardi, 10) tehnologije za varstvo človeštva in okolja, imeti mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev….

 

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata.

 

Upravičeni stroški projekta so stroški za izvajanje RR dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav. Upravičeni so stroški osebja, stroški potovanja, stroški materiala, drugi stroški (oprema in zemljišča), stroški pogodbenih raziskav in režijski stroški.

 

Upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenih stroškov bodo sofinancirani do 50%.

 

Prijava na razpis poteka v dveh delih, in sicer koordinator je dolžan najprej oddati prijavo na mednarodni ravni do 11. septembra 2014, na nacionalni ravni pa  v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen s strani Eureka sekretariata.

Za nacionalno sofinanciranje  projektov EUROSTARS je v letu 2015 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2016 600.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2016 je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za ta leta. Morebitna sprememba sofinanciranja  projekta po letu 2016 bo določeno z aneksom k pogodbi.

 

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja.

 

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2015, 2016, 2017 in 2018.

 

Več informacij o projektu EUROSTARS in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.eurostars-eureka.eu.

 

Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu, na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. oz. pri ga. Urški Zupin na 01 400 33 36 vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 uro.

 

 

 

2.b Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014

Razpis je objavilo v petek, 22. avgusta 2014 v UL RS št. 63/2014.

 

Namen razpisa je omogočiti podjetjem iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka. Namen je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in JRO na vseh tehnoloških področjih programa Eureka ((1) elektronika, IT in telekomunikacijska tehnologija, 2) industrijska proizvodnja, materiali in transport, 3) druga industrija, 4) energija in energetika, 5) kemija, fizika in eksaktna znanost, 6) biološka znanost, 7) poljedelstvo in kmetijstvo, 8) prehrambena tehnologija, 9) meritve in standardi, 10) tehnologije za varstvo človeštva in okolja) in jim s sofinanciranjem za raziskovalno delo zagotoviti, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno razvojnimi in podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

 

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih (lahko v sodelovanju z javnimi raziskovalnimi organizacijami) za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.

Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualni projekt, ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ znotraj iniciative Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas) ali v okviru grozdov (clusters).

 

Pogoji sodelovanja:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave, ki so, da se projekt izvaja na katerem koli tehnološkem področju (glej zgoraj), da ima projekt civilni namen, da je rezultat projekta nov proizvod, postopek ali storitev in da v projektu sodelujeta vsaj 2 partnerja iz dveh držav članic Eureke.

Projekt lahko traja največ 36 mesecev.

Rezultati projekta morajo biti na tržišču dostopni najkasneje v dveh leti po zaključku projekta.

Slovenski prijavitelj mora najmanj 70 % dela na projektu opraviti sam, oz. če v projektu sodeluje z javno raziskovalno organizacijo (le kot podizvajalec) pa najmanj 50 %.

Prijavitelj ima lahko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne Eureka projekte, kjer v projektu lahko nastopa kot vodilni partner oziroma koordinator ali kot partner. To velja tudi v primeru, ko ena od pogodb ni veljavna za celotno leto.

 

Vsak slovenski prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni delovni čas (za 1 FTE).

Prejemnik sredstev je pri izvajanju projekta dolžan spoštovati načela javnega naročanja (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5 in 19/2014).

 

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa v letu 2015 znaša 1.340.000,00 EUR (za izplačilo stroškov nastalih v letih 2014 in 2015), za ostala leta trajanja projektov pa okvirno 1.000.000 € letno.

 

Posamezni projekt bo lahko prejel sredstva do višine največ 100.000 € letno za posameznega prijavitelja. Sofinancira se projekte v višini do 50 % upravičenih stroškov za raziskovalno razvojne aktivnosti.

 

Sofinancirani bodo upravičeni stroški nastali najprej od dneva potrditve na     zasedanju Odbora visokih predstavnikov Eureke, (razen v primeru grozdov) oz. od datuma začetka izvajanja projekta določenega v vlogi.

 

Upravičeni stroški so:

 • stroški osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja. Vključeni so vsi stroški bruto plač, dohodnine in drugih zakonsko določenih stroškov dela zaposlenih;
 • stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu zakonodajo ter stroški najemnin za stavbe, zemljišča in opremo.
 • stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost. Ti stroški ne smejo presegati 30% vrednosti vložka posameznega partnerja v projekt  v posameznem obdobju poročanja oziroma 50%, če je podizvajalec v projektu javna raziskovalna organizacija. Dodatnih 20% stroškov svetovanja je upravičenih le, če so namenjeni za kritje podizvajalca, ki je javna raziskovalna organizacija.
 • režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostale stroške delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti in skupaj ne smejo presegati 20 % stroškov iz prvih treh alinej v posameznem obdobju poročanja.
 • Prejemnik lahko režijske stroške uveljavlja v pavšalu in mu zato ni potrebno predložiti dokazil, vendar v tem primeru ti stroški lahko znašajo največ 7 %.

 

DDV ni upravičen strošek.

 

Prejemnik sredstev mora vse stroške voditi na posebnem stroškovnem mestu.

 

Merila in ocenjevanje

Vloge se bodo ocenjevali v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo po spodnjih merilih:

 • Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
 • Formalni sporazum med partnerji
 • Stopnja urevnoteženosti partnerjev v projektu
 • Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu
 • Tehnološka sposobnost partnerjev
 • Upravljavska sposobnost partnerjev
 • Metodologija in planiranje projekta
 • Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta
 • Finančna konstrukcija projekta
 • Finančna soudeležba partnerjev v projektu
 • Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
 • Predviden tehnološki napredek projekta
 • Stopnja inovativnosti projekta
 • Geografski/sektorski vpliv projekta
 • Velikost potencialnega trga za partnerje
 • Dostop do trga in potencialni rizik projekta
 • Povračilo investicije glede na vložek v projekt
 • Strateška pomembnost projekta za partnerje
 • Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta

 

Prijavitelj mora doseči najmanj 140 točk ali več.

 

Priporočeno je predložiti Pismo o nameri o medsebojnih razmerjih med partnerji, saj to prinaša dodatne točke pri ocenjevanju.

 

Rok za oddajo vlog je 19. september 2014.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, www.mgrt.gov.si

 

Dodatne informacije najdete na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. oz. pri ga. Urši Zupin na tel. številki 01 400 33 36.

 

 

 

2.c Vlada RS je na dopisni seji 14. avgusta 2014 sprejela novo Uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki določa merila in pogoje za regionalno pomoč v obliki subvencij. Na osnovi te uredbe bodo pripravljeni razpisi, na katere se bo lahko prijavil tuji investitor, ki ima vsaj 10 % lastniški delež v slovenskem podjetju.

 

Višina spodbude:

-      50% za mala podjetja;

-      40% za srednja podjetja;

-      30 % za velika podjetja.

 

Spodbude po tej uredbi se lahko dodelijo za začetne investicije v:

predelovalno dejavnost:

- minimalna investicija 1 milijon EUR;

- odprtje najmanj 25 novih delovnih mest.

 

storitveno dejavnost, katere storitve se mednarodno tržijo:

- minimalna investicija 500.000 EUR;

- odprtih najmanj 10 novih delovnih mest.

 

razvojno-raziskovalno dejavnost:

- minimalna investicija 500.000 EUR;

- odprtje najmanj 5 novih delovnih mest.

 

Začetna investicija pomeni investicijo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z vzpostavitvijo novega podjetja, razširitvijo zmogljivosti obstoječega podjetja, diverzifikacijo proizvodnje podjetja na proizvode in storitve, ki jih prej ni proizvajalo, ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem podjetju.

 

Upravičeni stroški:

-      stroški materialnih (naložbe v opredmetega osnovna sredstva-zemljišča, stavbe, oprema in stroji, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč) in nematerialnih investicij (naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva-nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja) pri velikih podjetij največ 50% investicije;

-      stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za dve leti.

 

Pomoč lahko prejmejo prijavitelji iz naslednjih upravičenih območij:

- v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (mala, srednje velika in velika podjetja);

- v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (samo mala in srednje velika podjetja;

Velika podjetja v Zahodni regiji lahko prejmejo pomoč le za potrebe nove gospodarske dejavnosti – novo podjetje ali diverzifikacija dejavnosti, ki se je prej izvajala v podjetju.

Storitve

Mednarodni projektni management, Mednarodni dogodki in delavnice, Upravljanje pravic intelektualne lastnine in patentov, Mreženje strokovnjakov in zainteresiranih vplivnežev...

Živi laboratorij

Živi laboratorij je v realnem življenju preskusno okolje namenjeno eksperimentiranju in v katerem uporabniki in proizvajalci soustvarjajo inovacije...
.O tehnološki mreži

Prednosti članstva v TM ICT so: povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami, širjenje mednarodnega povezovanja ter sodelovanje na skupnih projektih.

Medijsko središče

Brošura in logotipi tehnološke mreže,..
.


Prijava za člane

×